ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านไผ่ หมู่ที่ 13

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านไผ่ หมู่ที่ 13 ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

มีผลตั้งแต่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านไผ่ หมู่ที่ 13 ให้บริการเว็บไซต์ https://www.phai13.com (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการ")

หน้านี้แจ้งให้คุณทราบถึงนโยบายของเราเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณใช้บริการของเรา และตัวเลือกที่คุณเชื่อมโยงกับข้อมูลนั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวของ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านไผ่ หมู่ที่ 13 ถูกสร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือของ PrivacyPolicies.com Privacy Policy Generator.

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการและปรับปรุงบริการ โดยการใช้บริการคุณตกลงที่จะรวบรวมและใช้ข้อมูลตามนโยบายนี้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ข้อกำหนดที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีความหมายเช่นเดียวกับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา สามารถเข้าถึงได้จาก https://www.phai13.com

การรวบรวมและการใช้ข้อมูล (Information Collection And Use)

เรารวบรวมข้อมูลหลายประเภทเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ในการจัดหาและปรับปรุงบริการของเราให้คุณ

ประเภทของข้อมูลที่รวบรวม (Types of Data Collected)

ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)

ในขณะที่ใช้บริการของเรา เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลซึ่งเราสามารถใช้ในการติดต่อหรือระบุตัวคุณ ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ จำกัดเฉพาะข้อมูลเหล่านี้ คือ:

ข้อมูลการใช้งาน (Usage Data)

เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงและใช้บริการ ("ข้อมูลการใช้งาน") ข้อมูลการใช้งานนี้ อาจรวมถึงข้อมูล เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ต โพรโทคอลของคอมพิวเตอร์ของคุณ (เช่น ที่อยู่ IP) ประเภทเบราว์เซอร์ รุ่นของเบราว์เซอร์ หน้าบริการของเราที่คุณเข้าชม เวลาและวันที่ที่คุณเยี่ยมชม ตัวระบุอุปกรณ์ และข้อมูลการวินิจฉัยอื่นๆ

ข้อมูลการติดตามและคุกกี้ (Tracking & Cookies Data)

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกัน เพื่อติดตามกิจกรรมบนบริการของเราและเก็บข้อมูลบางอย่างไว้

คุกกี้ คือ ไฟล์ที่มีข้อมูลจำนวนเล็กน้อย ซึ่งอาจรวมถึงตัวระบุที่ไม่ระบุตัวตน คุกกี้จะถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณจากเว็บไซต์และเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ เทคโนโลยีการติดตามที่ใช้คือบีคอนแท็กและสคริปต์ เพื่อรวบรวมและติดตามข้อมูล และเพื่อปรับปรุงและวิเคราะห์บริการของเรา

คุณสามารถสั่งให้เบราว์เซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือระบุว่าเมื่อใดที่มีการส่งคุกกี้ อย่างไรก็ตามหากคุณไม่ยอมรับคุกกี้คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของเราได้ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดการคุกกี้ได้ใน Browser Cookies Guide.

ตัวอย่างของคุกกี้ที่เราใช้ เช่น :

การใช้ข้อมูล (Use of Data)

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านไผ่ หมู่ที่ 13 ใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้

การถ่ายโอนข้อมูล (Transfer Of Data)

ข้อมูลของคุณรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล อาจถูกถ่ายโอนและเก็บรักษาไว้ในคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่นอกอำเภอ จังหวัด ประเทศ หรือเขตอำนาจศาลของรัฐอื่นๆ ซึ่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอาจแตกต่างไปจากเขตอำนาจศาลของคุณ

หากคุณอยู่นอกประเทศไทยและเลือกที่จะให้ข้อมูลกับเรา โปรดทราบว่าเราถ่ายโอนข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลมายังประเทศไทยและดำเนินการที่นั่น

ความยินยอมของคุณต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ตามด้วยการส่งข้อมูลดังกล่าวของคุณแสดงถึงการยอมรับข้อตกลงของคุณสำหรับการถ่ายโอนนั้น

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านไผ่ หมู่ที่ 13 จะดำเนินการทุกขั้นตอนที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัย และเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และจะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กรหรือประเทศใดๆ

การเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Of Data)

ข้อกำหนดทางกฎหมาย

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านไผ่ หมู่ที่ 13 อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเจตนาสุจริต ในกรณีดังต่อไปนี้:

ความปลอดภัยของข้อมูล

ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา แต่โปรดจำไว้ว่าไม่มีวิธีการส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัย 100% ในขณะที่เราพยายามใช้วิธีการที่ยอมรับในเชิงพาณิชย์ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์

ผู้ให้บริการ

เราอาจว่าจ้าง บริษัท บุคคลภายนอก และบุคคลทั่วไป เพื่ออำนวยความสะดวกบริการของเรา ("ผู้ให้บริการ") เพื่อให้บริการในนามของเรา เพื่อดำเนินการบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการ หรือเพื่อช่วยเราในการวิเคราะห์วิธีการใช้บริการของเรา

บุคคลที่สามเหล่านี้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น เพื่อดำเนินงานเหล่านี้ในนามของเรา และมีภาระผูกพันที่จะไม่เปิดเผยหรือใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

บริการของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่เราไม่ได้ดำเนินการ หากคุณคลิกที่ลิงค์บุคคลที่สามคุณจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม

เราไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อ เนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก (Children's Privacy)

บริการของเราไม่ได้กล่าวถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ("เด็กๆ")

เราไม่ได้รวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้อย่างรู้เท่าทันจากใครก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และคุณทราบว่าบุตรหลานของคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราโปรดติดต่อเรา หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็ก โดยไม่ผ่านการตรวจสอบความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ในหน้านี้

เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล และ/หรือประกาศที่เด่นชัดเกี่ยวกับบริการของเรา ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้และอัปเดต "วันที่มีผลบังคับใช้" ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ สำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลเมื่อโพสต์ในหน้านี้

ติดต่อเรา (Contact Us)

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเรา:


ปิดหน้าต่าง