อบรมเลี้ยงไก่ไข่-ปลา

อบรมการเลี้ยงไก่ไข่และปลากินพืช ตามโครงการรักษาสภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ในครั้งนี้ หมู่บ้านได้จัดตั้ง “กองทุนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไผ่ หมู่ 13″ ขึ้น เพื่อเป็นกองทุนกู้ยืมไปประกอบอาชีพแบบพึ่งตนเอง ปลอดดอกเบี้ย โดยมีเงินเริ่มต้นจากการคืนทุนของครัวเรือนต้นแบบที่ได้พัฒนาอาชีพเกษตรพอเพียงตามโครงการ 2 ปี คือ ปี 2555-2556 มีเงินหมุนเวียน 19,400 บาท ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ดูแล