จากภูมิปัญญาสู่อาชีพ น้ำพริกแม่ชม้อย

“แม่ชม้อย” นามที่นิยมเรียกขาน คุณแม่เข็มทอง จิตหนักแน่น ที่ชาวบ้านไผ่รู้จักมักคุ้นอย่างดี วันนี้คุณแม่ได้มาถ่ายทอดเคล็ดวิชา การทำน้ำพริกรวม 6 สูตร ได้แก่ น้ำพริกมะขาม น้ำพริกไข่เค็ม น้ำพริกกากหมู น้ำพริกเผากุ้ง น้ำพริกป่า และปลาร้าบอง ให้กับคุณวิภาดา เขียวอ่อน และคุณกาญจนา พุดจีบ เพื่อทำจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมของครัวเรือน

โดย อบรมระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา จากความพิถีพิถันในส่วนผสมทุกอย่าง เป็นเคล็ดลับที่ทำให้น้ำพริกแม่ชม้อย มีความอร่อย และนิยมโดยทั่วไป เริ่มตั้งแต่การเลือกใช้พริก วัตถุดิบหลายอย่างควรทำเองดีกว่าซื้อ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเพื่อความสดใหม่ เช่น กากหมู กุ้งแห้ง เป็นต้น จนเกิดเป็น “น้ำพริกแม่ชม้อย” ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านไผ่ หมู่ที่ 13

นับได้ว่าเป็นการใช้ทุนทางสังคมหรือทุนชุมชน ประเภททุนมนุษย์-ภูมิปัญญา เพื่อให้เกิดเป็นอาชีพสร้างรายได้ที่ดีมาก

อบรมทำเชื้อเห็ด

ชาวบ้านไผ่ หมู่ที่ 13 เข้ารับการอบรมการผลิตเชื้อเห็ดนางรม และการเพาะเห็ดในขอนไม้ โดย ผศ.วิระ ศรีธัญรัตน์และคณะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2556

อบรมแปรรูปอาหาร-ขยายพันธุ์พืช

อบรมการแปรรูปอาหาร (การทำหมูหวาน-ใส้กรอก-ใส้อั่ว) และการขยายพันธุ์พืช โดยคณาจารย์ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2556

อบรมเลี้ยงไก่ไข่-ปลา

อบรมการเลี้ยงไก่ไข่และปลากินพืช ตามโครงการรักษาสภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ในครั้งนี้ หมู่บ้านได้จัดตั้ง “กองทุนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไผ่ หมู่ 13″ ขึ้น เพื่อเป็นกองทุนกู้ยืมไปประกอบอาชีพแบบพึ่งตนเอง ปลอดดอกเบี้ย โดยมีเงินเริ่มต้นจากการคืนทุนของครัวเรือนต้นแบบที่ได้พัฒนาอาชีพเกษตรพอเพียงตามโครงการ 2 ปี คือ ปี 2555-2556 มีเงินหมุนเวียน 19,400 บาท ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ดูแล