ฐาน 1 แผนชุมชน

จากคำบ่นถึงปัญหา จากการพึ่งพาภายนอกมากเกิน แต่ปัญหาก็ยังมีมาก เป็นสาเหตุหลักที่หมู่บ้าน ได้ค้นหาแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน จนได้มาพบ “กระบวนการแผนชุมชน

เริ่มจากค้นหาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ร่วมยอมรับ และนำสู่การวิเคราะห์ร่วมกัน กำหนดแผนชีวิต กำหนดความฝัน (วิสัยทัศน์) ของหมู่บ้าน โดยมุ่งพึ่งพาทุนชุมชนหรือทุนทางสังคม ในการนำมาใช้เป็น ปัจจัยเพื่อดำเนินโครงการเป็นเบื้องต้น หากทำไม่ได้ค่อยขอความช่วยเหลือจากภายนอก

ทำให้บ้านไผ่ หมู่ที่ ๑๓ นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน มีแนวทางพัฒนาที่ชัดเจน ผ่านกระบวนการ แผนชุมชน สู่การเป็น “หมู่บ้านจัดการตนเอง” อย่างมีความสุข

ความฝันของหมู่บ้านเราคือ ในปี ๒๕๖๒ เราจะเป็นหมู่บ้าน…

สังคมอุดมปัญญา
พัฒนาคุณภาพชีวิต
จิตใจดีงามและเข้มแข็ง
ต้นแบบแห่งหมู่บ้านจัดการตนเอง
(ที่มา: แผนยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)

สิ่งที่ชุมชนได้เรียนรู้

 1. จัดเก็บข้อมูลหมู่บ้านตามความเป็นจริง
 2. ใช้ข้อมูลหลากหลายในการวิเคราะห์ จากทุกหน่วยงาน
 3. ยอมรับปัญหาตามความเป็นจริงร่วมกัน
 4. มีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิดวางแผน จึงจะเกิดการยอมรับ
 5. รับฟังทุกเสียงในชุมชน และให้เกียรติกัน
 6. กำหนดกิจกรรมโครงการพึ่งตนเองให้มากที่สุด
 7. อย่าใช้ข้อจำกัดเรื่องงบประมาณมาตีกรอบความคิด
 8. ร่วมกันวางเป้าหมายและแนวทางให้ชัดเจนก่อน
 9. มีกระบวนการบังคับใช้แผนอย่างจริงจัง
 10. ไม่ทำนอกเหนือจากแผน หากไม่จำเป็น
 11. รับข้อเสนอ ปรับปรุงแก้ไขได้ตลอดเวลา
 12. ทบทวนแผนเป็นประจำทุกปี
 13. แผนชุมชน คือ แผนพัฒนา ไม่ใช่แผนขอเงิน

การยอมรับ

 1. กระบวนการขับเคลื่อนแผนชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๑
 2. ได้รับการตรวจเยี่ยมและชื่นชมจากผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ปี ๒๕๕๓
 3. ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพแผนชุมชน ทุกปี (๒๕๕๑ – ปัจจุบัน)
 4. ได้รับเชิญถ่ายทอดประสบการณ์นอกพื้นที่ และมีผู้มาศึกษาเรียนรู้เป็นประจำ

ผู้ถ่ายทอดความรู้

 1. นายธวัชชัย ศิลาขาว ผู้ใหญ่บ้าน
 2. นายประหยัด พุดจีบ คณะทำงานขับเคลื่อนแผนชุมชน
 3. นายอวยพร โฉมสอาด กรรมการหมู่บ้าน
Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail