ฐาน 2 สถาบันการเงินชุมชน

จากกองทุนหมู่บ้าน เมื่อปี ๒๕๔๔ พัฒนาเป็นสถาบันการเงินครบวงจร ได้ด้วยชุมชนเอง โดยค่อยๆ พัฒนาจาก การหาแนวทางแก้ไขปัญหาทางการเงินให้กับคนในชุมชน

ปี ๒๕๔๙ เริ่มนำระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์มาใช้ เพื่อความถูกต้องและสร้างความเชื่อมั่นให้กับ สมาชิก โดยพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปขึ้นใช้เอง ผู้ใช้ที่อายุมากไม่เคยเรียนก็สามารถใช้ได้ จนเป็นที่ยอมรับ

กองทุนได้รับการพัฒนาปรับปรุงในทุกด้านโดยการพึ่งพาตนเอง ด้วยเงินจัดสรรกำไรในแต่ละปี และมี แผนพัฒนาที่ชัดเจน ในการพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนที่มั่นคง เพื่อให้คนในชุมชนมีอาชีพ และคุณภาพ ชีวิตที่ดี ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์กองทุนหมู่บ้าน
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
บนพื้นฐานความเอื้ออาทรและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
สู่เป้าหมายสถาบันการเงินชุมชนที่มั่นคงและเข้มแข็ง

บริการของสถาบันการเงินชุมชน

 1. รับสมัครสมาชิก – ระดมทุน เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน
 2. บริการสินเชื่อตามสภาพปัญหาจริง กว่า ๑๐ แบบ
 3. บริการรับฝาก-ถอนเงินบุคคลทั่วไปและกลุ่มองค์กรในชุมชน
 4. บริการรับ-ฝากโอนเงินออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต
 5. บริการรับชำระค่าสินค้า ค่าสาธารณูปโภคออนไลน์
 6. บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางการเงิน
 7. ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาทางการเงินของกลุ่มองค์กรชุมชน

ปัจจัยความสำเร็จ/สิ่งที่ได้เรียนรู้

 1. สื่อสารให้มากระหว่างสมาชิกกับคณะกรรมการ
 2. ยึดถือระเบียบเป็นสำคัญ ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมเสมอภาค
 3. ปรับปรุงการบริการให้สอดคล้องกับปัญหาและวิถีชีวิต
 4. อย่างมุ่งสร้างผลกำไรมากกว่าการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
 5. เน้นการมีส่วนร่วม ตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์
 6. กองทุนเป็นของสมาชิกทุกคน คณะกรรมการเป็นเพียงตัวแทน ที่ถูกเลือกมาดูแลชั่วคราว
 7. บังคับใช้ระเบียบ ควบคู่ไปกับคุณธรรม และความเอื้ออาทร

การยอมรับ

 1. ผ่านการประเมินมาตรฐานกองทุน ระดับ AAA ปี ๒๕๔๖
 2. จดทะเบียนเป็นองค์กรนิติบุคคล ปี ๒๕๕๐
 3. ได้รับเชิดชูเกียรติ กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น โล่ห์รางวัลสิงห์ทอง กรมการพัฒนาชุมชน ปี ๒๕๕๓
 4. ได้รับเชิญถ่ายทอดประสบการณ์นอกพื้นที่ และมีผู้มา ศึกษาเรียนรู้เป็นประจำ

ผู้ถ่ายทอดความรู้

 1. นายประหยัด พุดจีบ ประธานกองทุน
 2. นางสมทรัพย์ สลับศรี ฝ่ายสินเชื่อกองทุน
 3. นางสายขวัญ นิลจันทร์ เหรัญญิกกองทุน


สถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่ หมู่ที่ 13 (17 กรกฎาคม 2553)

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail