ฐาน 3 สารสนเทศชุมชน

จากปัญหาข้อมูลสารสนเทศของหมู่บ้านที่มีอยู่ ไม่สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ จัดทำแผนชุมชนได้อย่างครอบคลุม เนื่องจากบางปัญหาไม่มีการจัดเก็บข้อมูล หมู่บ้านจึงได้รับดำเนินโครงการหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกรมการพัฒนาชุมชน มาดำเนินการในปี ๒๕๕๘ โดยได้นำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต มาเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล โดยใช้ อสม. เยาวชน

ได้สารสนเทศ ข้อมูลสถิติ กราฟ แผนที่ นำมาใช้วิเคราะห์ เพื่อกำหนดเป็นแผนงานโครงการใน แผนชุมชนต่อไป ได้มีการขยายผล พัฒนาเป็นระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ผ่านเว็บไซต์ www.missurin.com ตามโครงการ จัดตั้งโรงเรียนสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชน เพื่อให้หมู่บ้านในจังหวัดสุรินทร์สามารถใช้งานระบบได้ โดย มีจุดเด่นคือ “ชุมชนสามารถจัดการสารสนเทศได้ด้วยชุมชนเอง” อย่างง่ายและสะดวกผ่านคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน

หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบฯ บ้านไผ่ หมู่ที่ 13

หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบฯ บ้านไผ่ หมู่ที่ 13

การยอมรับ

  1. โล่ห์รางวัล หมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ปี ๒๕๕๘
  2. รับการตรวจเยี่ยมและชื่นชมจากผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รวม ๓ ท่าน ๓ ครั้ง ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
  3. ได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชน จาก กรมการพัฒนาชุมชน ปี ๒๕๕๙
  4. ได้รับเชิญถ่ายความรู้นอกพื้นที่ และมีผู้มาศึกษาเรียนรู้เป็นประจำ

ผู้ถ่ายทอดความรู้

  1. นายประหยัด พุดจีบ ผู้พัฒนาระบบ
  2. นางสาวพรพิมล โททอง ประธานกลุ่มเยาวชนฯ
  3. นางสาวกานต์ศินี ศรีทะโร แกนนำกลุ่มเยาวชนฯ
Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail