ฐาน 5 เด็กและเยาวชน

จากกระบวนการแผนชุมชน ทำให้เห็นปัญหาเด็กและเยาวชน จึงได้ริเริ่มรวมกลุ่มกันเอง เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน อย่างจริงจัง โดย นายประหยัด พุดจีบ จัดให้เด็กๆ ประชุมกัน และตั้งชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มคลื่นลูกใหม่ทิวไผ่งาม” เมื่อปี ๒๕๕๑

กลุ่มคลื่นลูกใหม่ทิวไผ่งาม เป็นกลุ่มทางสังคมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่เด็กๆ อยากมีกลุ่มที่แสดงออกว่าเป็น เด็กเยาวชน มีความภาคภูมิใจร่วมกัน โดยในระยะแรกใช้กิจกรรม “ค่ายพี่น้องสัมพันธ์ทิวไผ่งาม” กระตุ้นความร่วมมือ จากเด็กและเยาวชน รุ่นต่างๆ จากนั้นค่อยๆ เสริมหนุนกิจกรรมอื่น โดยการให้โอกาสและให้กำลังใจจากผู้ใหญ่ในชุมชน โดยเฉพาะผู้นำ ที่เปิดโอกาส ให้เด็กๆ รับผิดชอบงานชุมชนในวาระต่างๆ ทำให้เด็กมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่น ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานจนประสบผลสำเร็จ เป็นที่ยอมรับของเด็กและเยาวชนจากจังหวัดต่างๆ ที่มาศึกษาเรียนรู้ และเชิญเป็นวิทยากร รวมทั้งสื่อมวลชนอีกด้วย

กิจกรรมกลุ่มคลื่นลูกใหม่ทิวไผ่งาม

 1. ค่ายพี่น้องสัมพันธ์ทิวไผ่งาม ค่ายประจำปีกระตุ้นความร่วมมือ
 2. เรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาในท้องถิ่น
 3. กีฬาประเพณีปีใหม่ ร่วมกัน ๖ หมู่บ้าน
 4. เรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 5. ต้อนรับเด็กและเยาวชนคณะศึกษาดูงานในชุมชน
 6. รับเชิญเป็นวิทยากรกระบวนการในการจัดค่ายเยาวชน

ปัจจัยความสำเร็จ

 1. เป็นกลุ่มทางสังคมตามธรรมชาติ ที่ก่อตั้งขึ้นเอง
 2. มีกิจกรรมหลากหลายต่อเนื่อง
 3. ผู้ใหญ่ในชุมชนให้โอกาส และมอบหมายงานให้รับผิดชอบ
 4. กิจกรรมมีนันทนาการสอดแทรก สนุกสนาน

การยอมรับ

 1. ได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมประกวด รางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทกลุ่ม เยาวชน รวม ๒ ครั้ง (ปี ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔)
 2. แกนนำเยาวชนได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ๒ คน ประจำปี ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๕
 3. นายปริญญา ปลื้มจิต แกนนำกลุ่ม ได้รับเลือกตั้งเป็น นายกรัฐมนตรีเด็กและเยาวชนคนแรกของไทย จากโครงการเยาวชนคนชุมชนท้องถิ่น จัดโดย สสส.
 4. กลุ่มได้รับการถ่ายทำรายการทุ่งแสงตะวัน ตอน ผูกป่าผูกใจ
 5. ทีมพี่เลี้ยงได้รับเชิญเป็นวิทยากรกระบวนการค่ายเด็กฯ และมีผู้มาศึกษาดูงาน

ผู้ถ่ายทอดความรู้

 1. นางสาวพรพิมล โททอง ประธานกลุ่มคลื่นลูกใหม่ทิวไผ่งาม
 2. นายปริญญา ปลื้มจิต กรรมการกลุ่มคลื่นลูกใหม่ทิวไผ่งาม
 3. นางสาวดวงดาว เขียวอ่อน กรรมการกลุ่มคลื่นลูกใหม่ทิวไผ่งาม

 

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail