ฐาน 7 ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านไผ่ หมู่ที่ ๑๓ มีเป้าหมายชัดเจนในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต หลากหลายรูปแบบ แก่คนทุกกลุ่ม การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สำคัญ ทั้งยังเป็นการพัฒนาคนสู่ยุคโลกาภิวัตน์

แม้ระยะแรก ศูนย์เรียนรู้จะมีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ฟรี แต่จะมีเฉพาะผู้มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุคเท่านั้นที่สามารถใช้ บริการได้ กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ก็ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ เมื่อมีโอกาสที่ กสทช. ได้ส่งเสริม การจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน จึงมีความสนใจเข้าร่วมโครงการและได้รับการพิจารณา ทำให้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่สมบูรณ์ สามารถให้บริการแก่คนทุกวัย เด็ก นักเรียน นักศึกษา ไม่ต้องสิ้นเปลืองติดตั้งอินเทอร์เน็ตเองที่บ้าน ผู้ปกครองไม่ต้องห่วงบุตร หลานที่ต้องไปทำรายงานที่ร้านให้บริการอินเทอร์เน็ตที่อยู่ไกลนอกชุมชน รวมทั้งมีการให้บริการฟรีแก่เด็กเยาวชนที่ทำความดี มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลืองานชุมชน ทำให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึงเท่าเทียม

บริการของศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน

๑. เช่าชั่วโมงใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
๒. พิมพ์เอกสารสี-ขาวดำ
๓. อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์หลายหลักสูตร
๔. ให้คำปรึกษาการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
๕. บันทึกและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศชุมชน
๖. บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) บริเวณศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ปัจจัยความสำเร็จ

๑. มีอาคารสถานที่พร้อมสำหรับการจัดการเรียนรู้
๒. มีบุคลากรที่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
๓. มีข้อปฏิบัติที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน ผู้ปกครองยอมรับ
๔. ที่ตั้งอยู่ใจกลางชุมชน เปิดทำการเอื้อให้ใช้งานนอกเวลาได้
๕. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เด็กและเยาวชนรุ่นต่อไป

การยอมรับ

๑. เป็นศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ของคณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. ชมรมผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ภายในตำบล
๒. เป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมของนักศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย (ก.ศ.น.) อำเภอรัตนบุรี
๓. มีส่วนส่งเสริมให้หมู่บ้านได้รับรางวัล “หมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” ระดับเขต ปี ๒๕๕๘
๔. ได้รับการจัดตั้งเป็น “โรงเรียนสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชน” ของ กรมการพัฒนาชุมชน ปี ๒๕๕๙
๕. เด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนโรงเรียนแต่ละช่วงชั้น เพื่อแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำปี ด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

ผู้ถ่ายทอดความรู้

๑. นายอวยพร โฉมสอาด (เลขานุการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน)
๒. นายประหยัด พุดจีบ (ผู้ดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน)
๓. นางสาวพรพิมล โททอง (ประธานกลุ่มเยาวชน)

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail