จุดเรียนรู้ 1 ป่าดงปู่ตา

ป่าชุมชน พื้นที่ประมาณ ๑๖ ไร่ สถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านไผ่ ๖ หมู่บ้าน มีพิธีกรรมเซ่นไหว้บูชาทุกปี ในวันอังคาร เดือน ๓ และเดือน ๖ ตามจันทรคติ เพื่อรำลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งหมู่บ้าน คือ ปู่ขุนศรีวิชัย และย่าสร้อยศรีสุดา มีการผูกต้นไม้ เพื่อให้ปูตาปกปักรักษาลูกหลานและสัตว์เลี้ยง


ทุ่งแสงตะวัน (ผูกป่าผูกใจ) บ้านไผ่ (7 กรกฎาคม 2555)

องค์ความรู้

  • ความเชื่อสร้างป่า : ความเชื่อที่ว่า งมงาย คือกุศโลบายที่รักษาป่าให้อุดมสมบูรณ์ เกิดอาหาร แหล่งสมุนไพร เพื่อให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์จนถึงทุกวันนี้ เป็นปราการป้องกันวาตภัยอย่างดี
  • จะกี่ฝ่ายก็รวมใจเป็นหนึ่ง : เมื่อมีปัญหาความขัดแย้ง ทั้งระดับ ครัวเรือน หมู่บ้าน กลุ่มบ้าน แต่เราก็มี ปู่ตา ที่เคารพและศรัทธาร่วมกัน ก่อเกิดความรักสามัคคีที่แน่นแฟ้นยาวนาน
Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail