จุดเรียนรู้ 4 ฟาร์มคุณสำรวย

ครัวเรือนต้นแบบการดำเนินชีวิตตามวิถีพอเพียง มีกิจกรรมการเกษตรหลายอย่าง ให้เกื้อกูลกัน มีองค์ความรู้และแนวคิดในการทดลองวิจัยสิ่งใหม่ๆ อย่างมีเหตุผลและ พอประมาณ เช่น เลี้ยงโคนม ปลูกหญ้า ไม้ยืนต้น ไม้ผล ผักสวนครัว เลี้ยงเป็ด ไก่ พลังงานทดแทนจากบ่อแก๊สชีวภาพ เป็นต้น

องค์ความรู้

  • เกษตรผสมผสาน : การประกอบอาชีพ กสิกรรม ปศุสัตว์ ประมง ให้เกื้อกูลกัน โดยไม่เหลือทิ้ง มีการบันทึกบัญชีครัวเรือน เพื่อให้ทราบสถานการณ์ทางการเงินของครอบครัว เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหา
  • บ่อแก๊สชีวภาพ : การใช้มูลโคหมัก เพื่อให้เกิดแก๊ส ใช้หุงต้มทำอาหารในครัวเรือน ลดค่าใช้จ่ายใน การซื้อเชื้อเพลิง แก๊ส ถ่าน

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail