จุดเรียนรู้ 5 กลุ่มอาชีพปศุสัตว์

กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ เพื่อส่งเสริมให้มีมูลสัตว์เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรที่ ทำเกษตรอินทรีย์ เป็นการสะสมเงินก้อนไว้กับโคและจำหน่ายยามจำเป็น และกลุ่มเลี้ยงไก่ พื้นเมือง ไก่ไข่ เพื่อสนองตอบความต้องการของตลาดที่มีสูงมาก สามารถสร้างรายได้ เสริมอย่างดี

องค์ความรู้

  • การบริหารจัดการกลุ่มเลี้ยงโค : กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ระเบียบข้อบังคับ วิธีการจัดสรรโคแก่สมาชิก การติดตามตรวจสอบ และการหมุนเวียนให้ทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
  • การเลี้ยงไก่พื้นเมือง : การดูแลรักษา การให้อาหาร ระยะเวลาการเลี้ยง การป้องกันโรค การ จำหน่าย การเพาะพันธุ์ ฯลฯ

 

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail